اخبارو اطلاعیه ها
گزارش قاصدك بيمارستانها


 

رديف

نام بيمارستان

لینک گزارش

1

کمالي

مشاهده گزارش

2

امام جعفر صادق

مشاهده گزارش

3

شريعتي

مشاهده گزارش

4

امام علي(ع)

مشاهده گزارش

5

امام حسن (ع)

مشاهده گزارش

6

حضرت فاطمه اشتهارد

مشاهده گزارش

7

شهيد رجايي

مشاهده گزارش

8

شهيد مدني

مشاهده گزارش

9

ثارا...

مشاهده گزارش

10

امام حسين(ع)

مشاهده گزارش

11

کوثر

مشاهده گزارش 

چهارشنبه 12 آذر 1399   23:06:32