سه‌شنبه 26 شهريور 1392


مقدمه:
با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و انحلال وزارت بهداری و بهزیستی در سال1364  کلیهاختیارات و وظایف وزارت فرهنگ        و آموزش عالی ( وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری) درامر بهداشت ،آموزش و پژوهش پزشکی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تفویض و به استناد رای صادره دویست و سیزدهمین جلسه شورای عالی کسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 26/7/90  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزتشکیل گردیده و اداره امور حقوقی دانشگاه بعنوانیک گروه کارشناسان امورحقوقی زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه شروع به فعالیت نموده ودر راستای حفظ و استیفاء و جلوگیری از تضییع حقوق و منافع دانشگاه در سطوح و ابعادمختلف به فعالیت خود ادامه می دهد.
اهم وظایف اداره امور حقوقی دانشگاه  :
اقدامات قضائی در جهت استیفای حقوق دولت : معرفی نماینده
1-     انجام کلیه امور حقوقی : تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی – تقدیم دادخواست – معرفی نماینده ، شرکت در جلسات رسیدگی پس از تعیین وقت  ، درخواست صدور اجرائیه و اجرای حکم و پیگیری تا حصول نتیجه، حسب ارجا ع مقام مافوق
2-     انجام کلیه امور کیفری : تنظیم شکوائیه- طرح شکایت ، معرفی نماینده ،  شرکت در جلسات رسیدگی پس از تعیین وقت  و پیگیری تا حصول نتیجه،در خواست صدور اجرائیه و اجرای حکم ، حسب ارجا ع مقام مافوق
3-     پاسخ به دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه علیه دانشگاه حسب ارجاع مقام مافوق
4-     اصلاح و تنظیم پیش نویس قراردادها: از حیث موارد حقوقی، بین واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط ، انجام امور اداره متبوع و تهیه پیش نویس مکاتبات درون و برون سازمانی
5-     پیگیری امور ثبتی و مستند سازی املاک غیر منقول دانشگاه متبوع:  - تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تاکنون برای آنها سند صادر نگردیده است .
6-      پیگیری وضعیت متعهدین به خدمت: _أخذ تعهد جهت فرصت های مطالعاتی و همچنین خروج از کشور- أخذ وثیقه ملکی و غیر ملکیاز متقاضیان استفاده از بورس – اقدام جهن مکاتبات لازم در زمینه اخذ سند تعهد و.... با توجه به درخواست مقامات مافوق
7-     حمایت قضائی کارکنان دانشگاه: حسب ارجاع مقام مافوق _ارائه راهنمائی و مشاوره های حقوقی و قانونی در خصوص فعالیت های مختلف دانشگاه
8-     پیگیری واگذاری زمین توسط افراد خیر: و سایر سازمانها ازطریق دفاتراسناد رسمی جهت انتقال سند بنام دوات جمهوری اسلامی ایران _ دانشگاه علوم پزشکی البرز
9-     شرکت در جلسات دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاس حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و واحدهای تابعه حسب ارجاع مقام مافوق
10-پیگیری به پرونده‌های موجود در مراجع اداری  هیاتهای مالیاتیهیات‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی هیات‌های تشخیص تأمین اجتماعی کمیسیون ماده 100،
11-شرکت در جلسات کمیته اخلاق در پژوهشها .
12-ارائه مشاوره حقوقی به همکاران در زمینه های مختلف اداری و شخصی.
13-تهیه گزارش در موارد لزوم به مسئولین دانشگاه در خصوص موارد خاص ارجاعی به اداره امور حقوقی .
14-پاسخ به استعلامات واحدهای تابعه دانشگاه در حدود صلاحیت اداره امور حقوقی .
اداره امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی البرز
چهارشنبه 12 آذر 1399   21:51:23

تصویر ها